Aktualne oferty pracy

Stanowisko Dział PDF
Pomocnik kontrolera jakości sklejki Kontroli jakości
Elektroautomatyk Techniczne utrzymanie ruchu
Mechanik działu utrzymania ruchu Techniczne utrzymanie ruchu
Tokarz Techniczne utrzymanie ruchu
Palacz kotłów parowych Kotłownia
Kierowca ciągnika/pracownik produkcji drzewnej Produkcja
Operator frezarek sterowanych numerycznie Produkcja
Operator formatyzerek sterowanych numerycznie Produkcja
Pracownik produkcji drzewnej (praca dla kobiet i mężczyzn) Produkcja
Kierowca wózka / Pracownik produkcji drzewnej Produkcja

Klauzula Informacyjna dla kandydatów do pracy:

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)

informujemy, że:

  1. Administratorem danych osobowych podanych przez Kandydata są Zakłady Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A. z siedzibą przy ul. Dojlidy Fabryczne 24, 15-566 Białystok.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia jw. o ochronie danych oraz Kodeksu pracy – Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. , poz. 108) w celu: a) realizacji danego procesu rekrutacji, b) realizacji przyszłych procesów rekrutacyjnych do pracy w Zakładach Przemysłu Sklejek BIAFORM S.A. w Białymstoku.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres rekrutacji oraz a) przez 6 miesięcy od dnia zakończenia danego procesu rekrutacyjnego – dla celu określonego w pkt 2 lit. a, b) przez 12 miesięcy od dnia złożenia dokumentów aplikacyjnych – dla celu określonego w pkt 2 lit. b.
  4. Kandydatowi przysługuje prawo do: żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przenoszenia danych.
  5. Kandydat, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, w jednym lub większej liczbie określonych celów, ma prawo do cofnięcia każdej ze zgód w dowolnym momencie, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
  7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne
  8. Dane osobowe Kandydata będą podlegały profilowaniu w zakresie określenia predyspozycji, kwalifikacji i umiejętności do wykonywania zadań na określonym stanowisku pracy, bez powstania skutków prawnych po stronie Kandydata, przy czym Kandydatowi przysługuje prawo wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec profilowania, w formie pisemnej lub drogą elektroniczną.